Rekrutacja 2022/2023

1 marca rozpoczynamy rekrutację do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na nowy rok szkolny 2022/2023!

Nie byłeś jeszcze u nas? Przyjdź porozmawiać i dowiedzieć się więcej o naszej szkole.

Zapraszamy na Dni Otwarte dla Rodziców kandydatów do klasy 1, które będą odbywały się cyklicznie – co tydzień w środę w następujących terminach:

23.02 – godz 16-17;

02.03 – godz 16-17;

09.03 – godz 16-17;

16.03 – godz 16-17;

23.03 – godz 16-17;

Wybierz dzień i obejrzyj naszą szkołę!

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice dotyczące Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych znajdziesz tutaj

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych: Nr 1,2,3 i 4 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2022 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do szkoły przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

 

Zasady ogólne

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 

 1. Dzieci 7-letnie i starsze (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) dzieci są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie w formie elektronicznej (obowiązuje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową).

 

Zasady przyjęć

 Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 1. Kandydaci spoza obwodu.
 2. a) kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 3. b) rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.
 4. c) szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
 5. d) kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kozienicach.

 

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
 2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć w okresie prowadzanego naboru nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 2. Aby poprawnie złożyć wniosek należy:

a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 • w tym celu należy:

–         wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

–         wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

Lub

b) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

 • w tym celu należy:
 • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego pracownik szkoły.
 1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.
 3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 4. a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 5. b) zwrócić się do Burmistrza Gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Burmistrz Gminy Kozienice może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Jak przebiega proces rekrutacji?

01.03. – 28.03.2022r. do godz. 15:00 –  złożenie WNIOSKU O PRZYJĘCIE do szkoły podstawowej – wniosek będzie dostępny online 1 marca;

do 31.03.2022r do godz. 15:00 – weryfikacja przez KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ wniosków o przyjęcie do szkoły;

05.04.2022r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 06.04.2022r. – 12.04.2022r.potwierdzenie przez rodziców kandydata WOLI PRZYJĘCIA w postaci pisemnego oświadczenia;

13.04.2022r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną LISTY KANDYDATÓW;

Gotowi? My tak!

 • TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY  17.08 – 18.08. 2022r do godziny 15
  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

 

Druki i wnioski:

Zarządzenie  Dyrektora Szkoły Nr 23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r -> pobierz

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach -> pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1  do Zarządzenia  Dyrektora Szkoły Nr 23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r.  (ZGŁOSZENIE) -> pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr  23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r. (WNIOSEK) -> pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr  23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r. (PRACA) -> pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr  23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r. (KREWNI) -> pobierz 

ZAŁĄCZNIK NR  5 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr  23/2021/2022 z dnia 18.02.2022r. (OBWÓD) -> pobierz