Program profilaktyki „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

Innowacja pedagogiczna Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Nazwa: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program profilaktyki realizowany w ramach innowacji pedagogicznej podczas godziny do dyspozycji wychowawcy

Autor program: Sylwia Wierzchowska i Elżbieta Nerwińska

Realizator innowacji: Alicja Gola – nauczyciel jęz. angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce wdrażania innowacji: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Głowaczowska 33, 26-900 Kozienice

Termin: wrzesień 2022 – maj 2023

Zakres innowacji: dwie godziny wychowawcze w miesiącu w oddziale klasowym

Rodzaj innowacji: mieszana (organizacyjna i metodyczna)

Opis (obszar tematyczny):

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega, sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Podczas spotkań, wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje „Apteczki”. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

W ramach programu uczniowie wykonują swoje własne APTECZKI SKARBÓW. Apteczki skarbów to pudełka, które dzieci samodzielnie wykonują, ozdabiają i do których stopniowo wkładają rozmaite rzeczy, jakie mogą być pomocne, by złagodzić stres, ból, przykrości czy zranienia emocjonalne oraz wzmocnić i utrwalić to, co w nas i w naszym życiu jest skarbem. W trakcie trwania całego programu dzieci tworzą zawartość swojej Apteczki tak, by czerpać z niej siłę w trudnych chwilach, również po zakończeniu programu. Każdy gromadzi rozmaite pamiątki, zapiski, fotografie, drobne przedmioty i symbole, przypominające o tym, czego uczymy się w trakcie zajęć.

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej:

Realizacja programu przyczyni się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Cele główne innowacji (spodziewane efekty):

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

 • zrozumienie czym są wartości,
 • kształtowanie odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne,
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich potrzeb.
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz nauka pozytywnego myślenia
 • poznawanie siebie i swojego poziomu optymizmu
 • kształtowanie optymistycznej postawy i dostrzeganie pozytywów w życiu
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • rozwijanie umiejętności społecznych: nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy i porozumiewania się
 • rozwijanie kreatywności, pracowitości i umiejętności uczenia się
 • budowanie prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron
 • wzmacnianie odporności na stres
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • poszerzanie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej
 • kształtowanie postawy szczerości i uczciwości wobec siebie i innych
 • wzmacnianie empatii
 • rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie i innych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania dobra i szczęścia w życiu codziennym
 • budowanie sprawczości

Cele szczegółowe:

 • uczniowie znają wartości w życiu
 • uczniowie znają i rozumieją schemat Wydarzenie – Przekonanie – Skutek
 • uczniowie potrafią uważnie myśleć i ocenić swoje myśli
 • uczniowie potrafią szukać rozwiązań do bieżących trudności w klasie
 • uczniowie są świadomi, że są dla kogoś ważną osobą
 • uczniowie potrafią słuchać z uwagą i komunikować się z szacunkiem
 • uczniowie znają swoje mocne strony
 • uczniowie potrafią wyciągać wnioski z popełnionych błędów
 • uczniowie potrafią przyjąć optymistyczną postawę wobec tego, co im się nie udało
 • uczniowie potrafią rozpoznać swoje uczucia
 • uczniowie potrafią nieść pomoc i wczuć się w sytuację innych osób
 • uczniowie potrafią okazać wdzięczność
 • uczniowie potrafią świętować swoje sukcesy

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja panelowa, metody graficzne, metody dyskusyjne, elementy dramy

Formy pracy: zespołowa, grupowa

Sposoby ewaluacji: ankieta dla uczniów,  indywidualne rozmowy z uczniami, wnioski i refleksje po przeprowadzonych zajęciach.

Upowszechnianie rezultatów: filmy i zdjęcia publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych szkoły oraz w mediach lokalnych.

Środki i materiały: papier ksero, materiały do wykonania plakatów, tablica, , magnesy, telefony – do nagrywania filmów z uczniami, pudełka zakupione przez rodziców

Program innowacji pedagogicznej:

 1. Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?
 2. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
 10. Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!