Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt ma na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

 

Możesz również polubić…