REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych Nr 1, 2, 3, 4 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie, prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Szczegółowe informacje, dane adresowe wraz z ofertą szkół, ważne terminy,
a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do szkoły dostępne na stronie internetowej wybranej placówki
lub stronie urzędu miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl.

Proces rekrutacji do klasy I odbywać się będzie w dniach:  01 marca – 28 marca 2023 r.
Logowanie się do programu oraz szczegółowa instrukcja rekrutacji elektronicznej, dostępna
będzie od 1 marca br. pod adresem: strona dla kandydata:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice dotyczące Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych znajdziesz tutaj

Szczegółowy harmonogram tutaj.

ZASADY OGÓLNE:
Do klas pierwszych przyjmowane są:
1. Dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanieprzedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza Gminy Kozienice oraz dzieci,
dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie –  (obowiązuje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową).

Wnioski dzieci dla których dana szkoła jest szkoła obwodową należy składać do 22.03.2023 r.

Zasady przyjęć:
Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.
Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce
w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

2. Kandydaci spoza obwodu
a) kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym,
b) rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając
własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.
c) szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
d) kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w
Kozienicach,
umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza,
że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane
do innej szkoły.

Złożenie wniosku/zgłoszenia
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych
w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

3. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione
w rekrutacji.

4. Aby poprawnie złożyć wniosek należy:
a) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki
pierwszego wyboru w tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne

b) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie w tym celu należy:

 • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole
  pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria
  rekrutacyjne,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego
  dyrektor szkoły.

5. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

6. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.

7. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”.

Postępowanie rekrutacyjne
1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub
braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego
kryterium w rekrutacji.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia
dokumentów),
b) zwrócić się do burmistrza gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych
w oświadczeniach.
W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz Gminy Kozienice może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Procedura odwoławcza
Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Nie byłeś jeszcze u nas? Przyjdź porozmawiać i dowiedzieć się więcej o naszej szkole.

Zapraszamy na Dni Otwarte dla Rodziców kandydatów do klasy 1, które będą odbywały się cyklicznie – co tydzień we wtorek
w następujących terminach:

07.03 – godz 16-17;

14.03 – godz 16-17;

21.03 – godz 16-17;

Wybierz dzień i obejrzyj naszą szkołę!

Gotowi? My tak!

Możesz również polubić…